Education
Master of Engineering - Geotechnical Engineering
Published:2012-02-22 Hits:2639

Duration: 2.5 years full-time

 

Major areas of research include:

Deep foundation and pile foundation

Soil dynamics and geotechnical earthquake engineering

Deep excavations and slopes

Soil - foundation - super-structure interaction

Soft soil engineering

Geo-environmental engineering

 

Major Courses:

Theory of Elasticity and Plasticity

Soil Mechanics (II)

Foundation Engineering (II)

Soft Soil Engineering

Soil - Foundation - Super Structure Interaction (I)

Pile Foundation Engineering (I)

Soil Dynamics (I)

Numerical Methods in Geotechnical Engineering (I)

Deep Excavation Engineering (I)

Environmental Geotechnical Engineering

Soil Testing and Measuring Technique

Statistical Soil Mechanics
 

Supervisors

*Gao Dazhao Shu Yu *Zhang Dexing *Dong Jianguo *Chen Lidao

Zhang Dongshan Yang Min Zhou Jian Yuan Juyun Liu Guobin

Li Jingpei Gao Guangyun Zhao Chunfeng Lou Xiaoming Huang Maosong

Tang Yongjing Yao Xiaoqing Zhong Caigen Liao Shaoming